top of page

ALBERA-SKRYCKI & Partnerzy

Firma doradcza

Usługi

Usługi doradcze i zarządzania realizujemy w obszarze projektów informatycznych oraz organizacji konferencji i eventów o znaczeniu krytycznym. Naszym działaniem zabezpieczamy obszar zarządczy, techniczny, formalny i prawny

Konferencje państwowe

Eventy

Audyt projektu

Zarządzanie Projektem

Trudne projekty

Projekty krytyczne

Przygotowanie zamówienia

Przygotowanie oferty

Obsługa procesu zakupowego

Zarządzanie projektem

Plan naprawczy

Plan optymalizacji IT

Biuro projektów 

PMO

Wsparcie techniczne i formalne przygotowania założeń projektu przed zawarciem kontraktu

Ta oferta skierowana jest do Zamawiających, który przygotowują się do dokonania zakupu towarów lub usług. Usługi obejmują przygotowanie lub analizę specyfikacji technicznych, wymagań podmiotowych i kryteriów ocen ofert w kontekście obiektywności i adekwatności wymagań do postawionych celów projektu. Opracowanie i analizę zgodności dokumentacji postępowania zakupowego z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego

Wsparcie procesu przygotowania i złożenia oraz wyboru oferty

Ta oferta skierowana jest zarówno do Zamawiających jak i do Dostawców

Dla  ZamawiającychUsługi obejmują analizę i ocenę zgodności technicznej i formalnej ofert w odniesieniu do wymagań Zamawiającego oraz działania weryfikujące wiarygodność złożonych oświadczeń i dokumentów. Przygotowanie oceny i  klasyfikacji ofert. Po złożeniu ofert obsługę korespondencji, wyjaśnień i odwołań

Dla Dostawców: Usługi obejmują stworzenie lub uporządkowanie procesu przygotowania oferty, analizę wymagań formalnych, kompletację dokumentów i ostateczną kompletację oferty. Po złożeniu oferty obsługę korespondencji, wyjaśnień i odwołań

Zarządzanie realizacją i rozliczeniem projektu

Ta oferta skierowana jest zarówno do Zamawiających jak i do Dostawców

Dla  Zamawiających: Usługi obejmują zarządzanie projektem po stronie Zamawiającego, zgodnie z metodyką przyjętą przez Zamawiającego, w reżimach kontraktu i regulacji obowiązujących u Zamawiającego. Tworzenie dokumentacji zarządczej, zapewnienie jakości w projekcie oraz prowadzenie biura projektu. Rozliczenie finansowe i przedmiotowe projektu

Dla Dostawców: Usługi obejmują zarządzanie projektem po stronie Dostawcy w reżimach kontraktu i regulacji obowiązujących u Zamawiającego. Tworzenie dokumentacji zarządczej, zapewnienie jakości w projekcie oraz prowadzenie biura projektu. Rozliczenie finansowe i przedmiotowe projektu

Audyt realizacji projektu

Ta oferta skierowana jest zarówno do Zamawiających jak i do Dostawców

Dla  Zamawiających: Usługi obejmują inwentaryzację i ocenę stanu realizacji projektu w odniesieniu do wymagań technicznych i formalnych zapytania ofertowego i kontraktu. Przegląd kompletności dokumentacji projektu. Opracowanie rekomendacji do dalszego postępowania w zakresie technologii i zarządzania projektem

Dla Dostawców: Usługi obejmują inwentaryzację i ocenę stanu realizacji projektu w odniesieniu do wymagań technicznych i formalnych zapytania ofertowego, oferty i kontraktu. Przegląd kompletności dokumentacji projektu. Ocenę kompletności kompetencji własnych i podwykonawczych Dostawcy delegowanych do realizacji projektu a także weryfikacja sposobu zarządzania podwykonawcami. Opracowanie rekomendacji do dalszego postępowania w zakresie technologii i zarządzania projektem i kompetencji niezbędnych do zakończenia projektu

Plan naprawczy dla trudnego projektu

Ta oferta skierowana jest zarówno do Zamawiających jak i do Dostawców. Usługi obejmują Audyt realizacji projektu, ocenę celowości kontynuowania projektu, zbudowanie planu naprawczego do kontynuowania projektu lub planu rozwiązania kontraktu bez osiągnięcia pierwotnego celu projektu. Zarządzanie realizacją i rozliczenie projektu

Plan optymalizacji kosztowej i technologicznej IT

Ta oferta skierowana jest do Zamawiających, którzy przygotowują się do modernizacji lub uzupełnienia swojej infrastruktury IT. Usługi obejmują analizę techniczną i formalną infrastruktury IT Zamawiającego, opracowanie rekomendacji modernizacji technicznych i organizacyjnych. Opracowanie rozwiązań problemów wysokich kosztów utrzymania, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów (licencji i infrastruktury), planów wyjścia z nieperspektywicznych technologii, planów przełamania monopolu dostawcy. Zdefiniowanie projektów do realizacji oraz ich wycenę

Jeśli jeszcze z Państwem nie współpracowaliśmy, zapraszamy do skorzystania z systemu rezerwacji online, proszę wybrać usługę i preferowaną datę spotkania. Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia terminu

bottom of page